REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OSTROBRAMSKA BEAUTY CLINIC

ul.Motorowa 10b 04-035 Warszawa, z dnia 01.01.2022.

Niniejszy Regulamin korzystania z usług w Ostrobramska Beauty Clinic określa ogólne warunki umowy na podstawie, której Klient otrzymuje usługę. Regulamin dostępny jest na stronie www.ostrobramskabeautyclinic.pl oraz do wglądu w recepcji Ostrobramska Beauty Clinic.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ostrobramska Beauty Clinic przy ul.Motorowa 10b 04-035 Warszawa jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00 oraz w soboty 9.00 – 17.00.
 1. Z usług oferowanych w Ostrobramska Beauty Clinic mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą na wizytę przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.
 1. Na terenie salonu Ostrobramska Beauty Clinic ze względu wymogów sanitarnych prosimy o nieprzebywanie osób zbędnych, niezapisanych na zabiegi oraz osób ze zwierzętami.
 1. Klient może skorzystać z wybranej usługi salonu po zakwalifikowaniu go przez personel do zabiegu i jesli zabieg tego wymaga po wypełnienie stosownych formularzy: Karty Pacjenta wykluczającej przeciwwskazania do zabiegu (jeśli zabieg tego wymaga), Zgody na zabieg oraz Zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Ostrobramska Beauty Clinic.
 1. Pracownik ma prawo do odmowy wykonania zabiegu u Klienta, jeśli uzna, że występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegu badź Klient jest pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających lub ma problemu natury psychicznej, stanowi zagrożenie dla pracownika/pracowników gabinetu.
 1. Klient ponosi finansową odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Ostrobramska Beauty Clinic z jego winy lub jego podopiecznych.
 1. Pracownicy gabinetu Ostrobramska Beauty Clinic nie mają obowiązku opiekowania się podopiecznymi z którymi przychodzą Klienci. Zorganizowanie opieki nad dzieckiem czas trwania zabiegu w naszym gabinecie leży po stronie Klienta.
 1. W przypadku niestosownego zachowania Klienta Ostrobramska Beauty Clinic lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu zabiegu, personel ma prawo odmówić lub przerwać wykonanie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Ostrobramska Beauty Clinic ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokością, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 1. Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen usług. Oferta aktualnych usług oraz cennik usług dostępny jest do wglądu w recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.ostrobramskabeautyclinic.pl
 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystając z wybranej usługi Ostrobramską Beauty Clinic w pełni akceptuje Regulamin i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

ZASADY REZERWACJI TERMINU WIZYTY ORAZ WYKONANIA USŁUG

 1. W celu dokonania rezerwacji wizyty należy skontaktować się telefonicznie +48 695410410 lub bądź dokonując rezerwacji online przez aplikację Booksy lub przez social media Facebooku i Instagram.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Dokonywanie rezerwacji jest możliwe tylko w godzinach pracy gabinetu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-21.00,w soboty w godz. 9.00-17.00.
 1. Możliwość wykonania danej usługi poza godzinami pracy salonu jest możliwa tylko w przypadku wcześniejszego uzgodnienia wizyty na preferowaną godzinę z danym Pracownikiem, wpłaceniem zadatku na podany nr konta min. 24h przed umówioną wizytą w wysokości połowy wartości danej usługi, przy czym cena za usługę umówioną i wykonywaną poza godzinami pracy wzrasta o 50%. Brak wpłaty zadatku jest ròwnoznaczny z rezygnacją z umówionej usługi.
 1. Formą potwierdzenia wizyty jest sms lub mail bądź potwierdzenie w aplikacji Booksy.
 1. W celu odwołania wizyty należy skontaktować się telefonicznie lub przez sms +48695410410 z recepcją salonu bądź przez aplikację Booksy czy na Facebooku/ Instagramie, co najmniej 12 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.
 1. Nie odwołanie wizyty przez Klienta, na co najmniej 12 godziny przed umówionym zabiegiem będzie jednoznaczne z uznaniem wizyty jako zrealizowanej bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu. Zabieg wykupiony w pakiecie zostanie uznany, jako wykonany. Zabieg z wykorzystaniem Voucheru zostaje uznany za zrealizowany.
 1. Klient, który dokonał rezerwacji wizyty powinien zgłosić się do Recepcji salonu nie później niż 5 min przed wyznaczoną godziną zabiegu celem dopełnienia wszelkich formalności.
 1. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, czas spóźnienia może zostać odliczony od czasu przewidzianego na ten zabieg.
 1. Jeśli Klient poinformuje wcześniej o możliwości spóźnienia pracownik recepcji może zaproponować inny dogodny termin w celu wykonania pełnowartościowej usługi.
 1. Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, jeśli Klient spóźni się więcej niż 15 minut. Zabieg w tym przypadku zostanie uznany, jako zrealizowany bez możliwości ubiegania się o zwrot wartości zabiegu.
 1. Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi jeśli mimo rezerwacji na dany zabieg klient przed przystąpieniem bądź w trakcie che zmienić usługę na inną wymagająca więcej czasu niż przewidziany przy rezerwacji. Zastrzega sobie prawo również do zakończenia usługi w niepełnym jej wykonaniu jeśli w trakcie trwania wyniknął dodatkowe utrudnienia w wykonaniu zarezerwowanej usługi niezależne od osoby wykonującej. W takim wypadku klient zostanie poinformowany o utrudnieniu i nie będzie żądał wykonania usługi w pełnym jej wymiarze jeśli zarezerwowany czas usługi na to nie pozwala.
 1. Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego do zabiegu Pracownika bez żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że zastępczy Pracownik ma takie same uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zabiegu.
 1. Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach prawo do odwołania wszystkich rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Klient nie ponosi żadnych kosztów.
 1. Usługi / Pakiety / Vouchery zakupione w Ostrobramska Beauty Clinic nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę. W wyjątkowych sytuacjach ( np. z przyczyn zdrowotnych) istnieje możliwość wymiany usługi na inną o tej samej wartości, po wcześniejszym ustaleniu z managerem salonu.

Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, że:

1. Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego/fryzjerskiego.

 1. Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu kosmetycznego/fryzjerskiego zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
 2. Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
 3. Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów kosmetycznych/fryzjerskich, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
 4. Nie będzie żądał zwrotu kosztów za zabieg kosmetyczny/fryzjerski w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu bądź został nie w pełni utrzymany przez nieodpowiednia pielęgnację, inna niż zalecił dany terapeuta (fryzjer, kosmetolog).
 5. Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego/fryzjerskiego uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.
 6. Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
 7. Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego/fryzjerskiego, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych, technicznych, chemicznych.
 8. Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu, bądź według terapeuty (fryzjera, kosmetologa) nie przyniesie oczekiwanego przez klienta efektu.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH Ostrobramska Beauty Clinic

ZASADY OGÓLNE

 1. W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi oferowane w Ostrobramska Beauty Clinic. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w Recepcji salonu lub na stronie internetowej www.ostrobramskabeautyclinic.pl
 2. Terminy: Korzystający – właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi Ostrobramska Beauty Clinic – uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie. Pracownik – osoba zatrudniona w Ostrobramska Beauty Clinic na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.
 3. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła tylko i wyłącznie Korzystający może realizować zabiegi w ramach Pakietu.
 4. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i należy przestrzegać tej daty. Maksymalny okres ważności Pakietu Zabiegów to 6 miesięcy od daty zakupu, Vouchera to 3 miesiące od daty zakupu. 
  Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności Pakietu bez możliwości zwrotu niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu.
 5. Korzystający ma prawo do przekazania Własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie Managera Ostrobramska Beauty Clinic.
 6. Ostrobramska Beauty Clinic nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów niewykonanych zabiegów oraz nie wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi. W wyjątkowych sytuacjach (np. z przyczyn zdrowotnych) istnieje możliwość wymiany usługi na inną o tej samej wartości, po wcześniejszym ustaleniu z Managerem gabinetu.
 7. Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach).
 8. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
 9. Ostrobramska Beauty Clinic  zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu, jako zrealizowanego, jeśli uzna, że Korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu, mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu weryfikacji ewentualnych przeciwwskazań.

REKLAMACJE

Reklamacja powinna być skierowana wobec gabinetu Ostrobramska Beauty Clinic w formie pisemnej lub mailowej niezwłocznie po ustaleniu podstaw jej sporządzenia.

Reklamacje uwzględniamy:

* Usługi fryzjerskie do 7 dni od wykonanej usługi,

* Manicure/pedicure do 5 dni od wykonanej usługi.

Salon Ostrobramska Beauty Clinic do 7 dni poinformuje Klienta, czy reklamację uznaje i zaproponuje sposób spełnienia roszczeń Klienta z tego tytułu. W sytuacji, w której reklamacja wymaga uzyskania informacji od Klienta, termin ten rozpoczyna swój bieg od dnia uzyskania ostatniej żądanej przez gabinet informacji.

W zakresie rozpatrywania reklamacji Klient obowiązany jest do współdziałania z gabinetem Ostrobramska Beauty Clinic, w szczególności do udzielania informacji związanych z będącą przedmiotem reklamacji usługą, oraz do stawienia się do gabinetu, w celu ustalenia okoliczności istotnych dla rozpatrzenia reklamacji.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w siedzibie gabinetu Ostrobramska Beauty Clinic.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostrobramska Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw nabytych przez Klienta w trakcie trwania oferty. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości Klienta umieszczając je do wglądu w Recepcji salonu oraz na stronie internetowej www.ostrobramskabeautyclinic.pl

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się w oparciu o Kodeks Cywilny.

Reklamacje oraz skargi można składać pisemnie na adres salonu:

Ostrobramska Beauty Clinic ul.Motorowa 10b 04-035 Warszawa lub mailowo: salon.ostrobramska@gmail.com Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni.

 

NASZE SOCIAL MEDIA: